Samverkan

Umeå universitet strävar efter en bredd och mångfald av samverkansaktiviteter som stärker kvaliteten i forskning och utbildning inom alla vetenskapsområden. Externa relationer utvecklar därför modeller och aktiviteter och erbjuder fakulteter och institutioner att införa dessa.

Vårt stöd till samverkan kan delas in i Utbildningssamverkan, Mötesplatser, Externa kontakter, Kunskapsutbyte och nyttiggörande, samt Ledningsstöd.

UTBILDNINGSSAMVERKAN

Vi erbjuder fakulteter och institutioner stöd för att utveckla och genomföra olika former av samverkansinslag i såväl grund- som forskarutbildning. Just nu arbetar vi främst med:

 • Samverkansinslag i utbildningsprogram
  Vi för en dialog med alla programansvariga i syfte att inventera den utbildningssamverkan som finns idag – och samtidigt erbjuda vårt stöd till att utveckla eller införa nya samverkansinslag i kvalitetshöjande syfte. Sammanställningen sprider vi sedan för att höja kunskapen inom området.
 • Utbildning i och om samverkan
  Vi erbjuder kurser för undervisande lärare i och om samverkan. De ska i första hand stödja befintliga samverkansinslag kopplade till undervisning och underlätta övergången mellan studier och arbetsliv. Samverkansinslag införs för ökad relevans och i lämplig takt.
 • Co-op education
  Vi ger stöd till program med att införa samverkansmodellen Co-operative education (Co-op) och är också koordinator på de program som etablerat modellen.
 • Externa examensarbeten
  Vi sammanställer och analyserar årligen universitetets statistik för externa examensarbeten på fakultets- och institutionsnivå. Vi presenterar underlaget för det strategiska rådet för utbildning och sprider det för att öka kunskapen, samt underlätta vid planering och prioritering av samverkansaktiviteter som syftar till att öka andelen externa examensarbeten.
 • Företagsforskarskolan
  Vi stöttar Umeå universitets företagsforskarskola med samordning, kommunikation och ekonomiadministration.
 • Uppdragsutbildning
  Vi erbjuder stöd till institutioner och fakulteter i deras arbete med  uppdragsutbildning genom att besvara förfrågningar, bevaka och vidareförmedla offentliga upphandlingar, koordinera det universitetsgemensamma uppdragsutbildningsnätverket och tillhandahålla en webbsida med information och stöddokument.

MÖTESPLATSER

Vi använder redan befintliga, och utvecklar nya former av, mötesplatser för att stötta lärare och forskare när det gäller att hitta nya sätt att samverka med externa aktörer. Vi representerar också universitetet i prioriterade externa nätverk och på deras mötesplatser. På så vis får universitetet synlighet och engagemang i regionen. Just nu prioriterar vi följande mötesplatser:

 • AIMday är en mötesform där forskare, företag och organisationer knyter kontakt och utbyter kunskap och erfarenheter. Frågor och problemområden formuleras av företagen och varje fråga diskuteras under en timme. Det kan ge ökad förståelse, ny kunskap, nya perspektiv och utveckling av både verksamheter och forskning.
 • Society Quest är en mötesplats mellan samhälle och akademi där utmaningar från samhället matchas med akademisk kompetens. Kontakter och nätverkande skapar en grund för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt och forskare får insikt om relevanta frågeställningar i samhället.
 • Industridagar är en mötesplats där lärare och forskare får möjlighet att möta industriföretag. Vi erbjuder stöd till institutioner som tillsammans med externa företag vill arrangera industridagar.
 • Räkmacka är en mötesplats där studenter vid utvalda program får möta yrkesverksamma från det regionala näringslivet för en chans att lära sig mer om varandra, arbetmarknaden och utbyta kontakter. Syftet är att visa studenterna vilka karriärmöjligheter Umeå- och Örnsköldsviksregionen kan erbjuda. Det arrangeras ca sex Räkmackor varje år.

EXTERNA KONTAKTER

Vi skapar kontakter och representerar universitet i prioriterade nätverk för att underlätta vidareutveckling av pågående samverkan eller skapa framtida samverkan. Just nu fokuserar vi på:

 • Externa partnerskap
  Vi utvecklar strukturerade sätt att samarbeta med externa partners på uppdrag av universitetsledningen.
 • Regionalt engagemang
  Vi deltar i och påverkar regionala processer utifrån prioriteringar som framkommer i dialog och på uppdrag av universitetets ledning. På så sätt synliggör vi universitetets närvaro i regionen och bygger relationer som kan underlätta framtida samverkan inom utbildning, forskning och  nyttiggörande.
 • Alumnsamverkan
  Externa relationer utvecklar ett stöd till institutionerna alumnarbete för att på bästa sätt bidra till att stärka deras utbildnings- och forskningssamverkan.

KUNSKAPSUTBYTE OCH NYTTIGGÖRANDE

Vi underlättar och inspirerar till ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan lärare/forskare och externa aktörer för att skapa förutsättningar för mer samverkan i framtiden. Just nu ligger fokus på:

 • Personrörlighet
  Vi hjälper till att hitta vägar för lärare/forskare att under en period prova arbeta i någon extern verksamhet. Vi koordinerar och följer upp erfarenheterna från personutbytet. 
 • Utvecklingsmedel för samverkan
  Vi erbjuder utvecklingsmedel för samverkan i det skede då lärare/forskare och en extern aktör knutit kontakt och vill genomföra exempelvis en förstudie för att undersöka potentialen i ett samarbete. I första hand kommer utvecklingsmedlen att kopplas samman med de av Externa relationer arrangerade mötesplatserna AIMday och Society Quest.
 • Innovationsfrågornas plats i samverkansorganisationen
  Vi undersöker vilken plats innovationsfrågorna bör ha inom enheten. Områdets överlappning med universitetets innovationsstödsystem kommer att belysas och undersökas. Vi undersöker även vilken roll universitetet kan ha inom regionens utveckling av samhällsinnovation och social innovation.

LEDNINGSUPPDRAG

Vi ger också stöd till universitetsledningen gällande interna utredningar, remissvar, framtagande av riktlinjer, utvecklingsplaner eller stöd i skrivande av projektansökningar. Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Koordinatorfunktion (Key Account Manager, KAM) för det strategiska partnerskapet med Volvo Lastvagnar.
 • Sammankallande (ordförandeskap) för styrgrupperna Grön teknik och miljöekonomi, samt Energieffektivisering i bebyggelse.
 • Utveckling av databas över universitetets regionala engagemang.
 • Utredning av former för samverkansmeritering vid Umeå universitet.
 • Utveckling av en arbetsmodell för utbudsstyrd uppdragsutbildning.
 • Uppföljning av utbildningssamverkan inom ramen för universitets kvalitetssystem.
 • Utarbetande av visionsdokument för Umevatoriet 2.0.

Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär