Samverkan

Umeå universitet strävar efter en bredd och mångfald av samverkansaktiviteter som stärker kvaliteten i forskning och utbildning inom alla vetenskapsområden. Externa relationer utvecklar därför modeller och aktiviteter och erbjuder fakulteter och institutioner att implementera dessa.

Vårt stöd till samverkan kan delas in i Utbildningssamverkan, Mötesplatser, Externa kontakter, Kunskapsutbyte och nyttiggörande samt Ledningsstöd.

UTBILDNINGSSAMVERKAN

Vi erbjuder stöd till fakulteter och institutioner att utveckla och implementera olika former av samverkansinslag i grund- och forskarutbildning. Just nu arbetar vi främst med:

 • Samverkansinslag i utbildningsprogram
  Vi genomför en dialog med alla utbildningsprogramsansvariga i syfte att inventera befintlig utbildningssamverkan och samtidigt erbjuda vårt stöd till  utveckling av befintlig eller implementering av nya samverkansinslag i kvalitetshöjande syfte. Sammanställningen sprider vi sedan för att höja kunskapen på området.
 • Utbildning i och om samverkan
  Vi erbjuder kurser för undervisande lärare i och om samverkan. De ska i första hand stödja befintliga samverkansinslag kopplade till undervisning och underlätta övergången mellan studier och arbetsliv. Samverkansinslag integreras för ökad relevans och i lämplig progression.
 • Co-op education
  Vi ger stöd till program i implementeringen av samverkansmodellen Co-operative education (Co-op) och är också koordinator på de program som etablerat modellen.
 • Externa examensarbete
  Vi sammanställer och analyserar årligen universitets statistik för externa examensarbeten på fakultets- och institutionsnivå. Vi presenterar underlaget för det strategiska rådet för utbildning och sprider det för att öka kunskapen samt underlätta vid planering och prioritering av samverkansaktiviteter som syftar till att öka andelen externa examensarbeten.
 • Företagskorskarskolan
  Vi stöttar Umeå universitets företagsforskarskola med samordning, kommunikation och ekonomiadministration.
 • Uppdragsutbildning
  Vi erbjuder stöd till institutioner och fakulteter i deras arbete med  uppdragsutbildning genom att besvara förfrågningar, bevaka och vidareförmedla offentliga upphandlingar, koordinera det universitetsgemensamma uppdragsutbildningsnätverket och till-  handahålla en webbsida med information och stöddokument.

MÖTESPLATSER

Vi använder redan befintliga och utvecklar nya former av mötesplatser för att stötta lärare och forskare för att hitta nya samverkansformer med externa aktörer. Vi representerar också universitetet i prioriterade externa nätverk  och deras mötesplatser. På så vis får universitetet en synlighet och  engagemang i regionen. Just nu prioriterar vi följande mötesplatser:

 • AIMday är en mötesform där forskare, företag och organisationer knyter kontakt och utbyter kunskap och erfarenheter. Frågor och problemområden formuleras av företagen och varje fråga diskuteras under en timme. Det kan ge ökad förståelse, ny kunskap, nya perspektiv och utveckling av både verksamheter och forskning.
 • Society Quest är en mötesplats mellan samhälle och akademi där utmaningar från samhället matchas med akademisk kompetens. Kontakter och nätverkande skapar en grund för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt och forskare får insikt om relevanta frågeställningar i samhället.
 • Samverkanskonferens är en ny mötesplats som planeras genomföras under 2017 och vänder sig till lärare och forskare vid universitetet som vill inspireras och diskutera aktuella frågor inom samverkan.
 • Industridagar är en mötesplats där lärare och forskare får möjlighet att möta industriföretag. Vi erbjuder stöd till institutioner som tillsammans med externa företag vill arrangera industridagar.
 • Räkmacka är en mötesplats där studenter vid utvalda program får möta yrkesverksamma från det regionala näringslivet för en chans att lära sig mer om varandra, arbetmarknaden och utbyta kontakter. Syftet är att visa studenterna vilka karriärmöjligheter Umeå- och Örnsköldsviksregionen kan erbjuda. Det arrangeras ca sex Räkmackor varje år.

EXTERNA KONTAKTER

Vi skapar kontakter och representerar universitet i prioriterade nätverk för att underlätta vidareutveckling av pågående samverkan eller skapa framtida samverkan. Just nu fokuserar vi på:

 • Externa partnerskap
  Vi utvecklar strukturerade sätt att samarbeta med externa partners på uppdrag av universitetsledningen.
 • Regionalt engagemang
  Vi deltar i och påverkar regionala processer utifrån prioriteringar som framkommer i dialog och på uppdrag av universitetets ledning. På så sätt synliggör vi universitetets närvaro i regionen och bygger relationer som kan underlätta framtida samverkan inom utbildning, forskning och  nyttiggörande.
 • Alumnsamverkan
  Externa relationer utvecklar ett stöd till institutionerna alumnarbete för att på bästa sätt bidra till att stärka deras utbildnings- och forskningssamverkan.

KUNSKAPSUTBYTE OCH  NYTTIGGÖRANDE

Vi underlättar och inspirerar till ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan lärare/forskare och externa aktörer för att skapa förutsättningar för mer samverkan i framtiden. Just nu ligger fokus på:

 • Personrörlighet
  Vi hjälper till att hitta vägar för lärare/forskare att använda arbetstid till vistelse i extern verksamhet. Vi koordinerar och följer upp erfarenheterna  från personutbytet. Ambitionen under 2017 är också att etablera Forskarcheckar som ett medel för personrörlighet i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten.
 • Utvecklingsmedel  för samverkan
  Vi erbjuder utvecklingsmedel för samverkan i det skede då lärare/forskare och en extern aktör knutit kontakt och vill genomföra exempelvis en förstudie för att undersöka potentialen i ett samarbete. I första hand kommer utvecklingsmedlen att kopplas samman med de av Externa relationer arrangerade mötesplatserna AIMday och Society Quest.
 • Innovationsfrågornas plats i samverkansorganisationen
  Vi undersöker vilken plats innovationsfrågorna bör ha inom enheten. Områdets överlappning med universitetets innovationsstödsystem kommer att belysas och undersökas. Vi undersöker även vilken roll universitetet kan ha inom regionens utveckling av samhällsinnovation och social innivation.

LEDNINGSUPPDRAG

Vi ger också stöd till universitetsledningen gällande interna utredningar, remissvar, framtagande av riktlinjer, utvecklingsplaner eller stöd i skrivande av projektansökningar. Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Koordinatorfunktion (Key Account Manager, KAM) för det  strategiska partnerskapet med Volvo Lastvagnar.
 • Sammankallande (ordförandeskap) för styrgrupperna Grön teknik och miljöekonomi samt Energieffektivisering i bebyggelse.
 • Utveckling av databas över universitetets regionala engagemang.
 • Utredning av former för samverkansmeritering vid Umeå universitet.
 • Utveckling av en arbetsmodell för utbudsstyrd uppdragsutbildning.
 • Uppföljning av utbildningssamverkan inom ramen för universitets kvalitetssystem.
 • Utarbetande av visionsdokument för Umevatoriet 2.0.

Sidansvarig: Malin Vikström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för externa relationer (ER)
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 5

Tel:  090-786 7641

Kontaktformulär